Statut KVRPP BiH

KONFERENCIJA

VIŠIH REDOVNIČKIH POGLAVARA I POGLAVARICA

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

S T A T U T

 

Sarajevo, 2016.

 

PREDGOVOR

Prema preporukama Drugoga vatikanskog sabora, koncilskim dokumentom (Perfectae caritatis, br. 23) i pozivom Crkve na obnovu posvećenoga života redovnici i redovnice na tlu Bosne i Hercegovine organizirali su se u bosansko-hercegovačku redovničku Konferenciju koja je ustanovljena 18. studenoga 2000. godine Dekretom Kongregacije za ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života (br. AG 67 -¹/2000).

Svrha je osnivanja Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine (KVRPP BiH) promicanje autentičnoga Bogu posvećenog života kao i pomoć u animaciji zajedničkoga evanđeoskog poslanja u Crkvi i rasta zajedništva i suradnje između redovničkih ustanova.

Njezino se djelovanje treba ravnati prema Zakoniku kanonskoga prava (usp. kan. 709; Pastor bonus, čl. 109) i ovoga Statuta koji je jednoglasno usvojen na Skupštini KVRPP BiH u Livnu 11. travnja 2015., a ispravke koje je predložila Kongregacija za ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života (CIVCSVA), usvojene su na sjednici Izvršnoga odbora Konferencije u Sarajevu 9. prosinca 2015.

Ovaj je Statut potvrdila spomenuta Kongregacija 23. veljače 2016. (br. Sp. R. 1433/15.).

Ovim riječima, braćo i sestre, predajem vam ovaj Statut, zazivajući na sve nas zagovor Bl. Djevice Marije!

 

dr. fra Miljenko Šteko, OFM

                                                             predsjednik Konferencije

 

S T A T U T

KONFERENCIJE VIŠIH REDOVNIČKIH POGLAVARA I POGLAVARICA

BOSNE I HERCEGOVINE

 

NARAV I SVRHA

 

Članak 1.

Konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Konferencija), ustanovljena u skladu s preporukama i naputcima Drugoga vatikanskog sabora (Perfectae caritatis br. 23) i Zakonika kanonskoga prava (kann. 708, 709; Pastor bonus, čl. 109), pravna je osoba u Katoličkoj crkvi. U Konferenciji su viši redovnički poglavari i poglavarice udruženi radi zajedničkoga i potpunijeg postizanja svrhe pojedinih redovničkih ustanova, razmjene mišljenja o zajedničkim poslovima i usklađene suradnje s Biskupskom konferencijom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BK BiH). Njezino se djelovanje treba ravnati prema Zakoniku kanonskoga prava (u daljnjem tekstu: ZKP) i ovoga Statuta.

Članak 2.

Odredbe ovoga Statuta s jednakim pravom vrijede za oba spola, osim ako se što drugo utvrdi iz sklopa govora ili iz naravi stvari (usp. ZKP, kan. 606).

Članak 3.

Konferencija se ne miješa u nutarnji život i djelatnost pojedinih redovničkih ustanova, poštujući njihovu karizmu, samostalnost, narav i duh.

Članak 4.

Svoju svrhu Konferencija ostvaruje i promiče osobito:

a) iznalaženjem putova i načina jačanja suradnje i solidarnosti među redovničkim zajednicama, poštujući i cijeneći vlastitost svake karizme;

b) promicanjem posvećenoga života u Crkvi i društvu;

c)  održavanjem živoga i nužnog zajedništva s BK BiH i djelotvorne suradnje na raznim područjima apostolata sa svakim dijecezanskim biskupom pojedinačno;

d) organiziranjem zajedničkih susreta, studija i formacije za redovnike i redovnice poradi boljega međusobnog upoznavanja, kao i produbljivanja znanja i izmjene iskustava na različitim područjima djelovanja;

e) promicanjem zajedničkih apostolskih i karitativnih djelatnosti redovničkih ustanova kojima se pridonosi dobru Crkve i njezinoj obnovi;

f)   oživljavanjem misijskoga duha u redovničkim zajednicama i poticanjem na djelotvorno sudjelovanje u misijskim nastojanjima Crkve;

g) podupiranjem svih nastojanja oko unapređivanja ekumenizma i jedinstva među kršćanima, međuvjerske tolerancije i dijaloga s pripadnicima drugih religija, sloge, pravde i mira među svim ljudima;

h)  razmatranjem zajedničkih problema i zadataka redovničkih ustanova i traženjem načina i sredstava za njihovo rješavanje, odnosno izvršavanje;

i)   surađivanjem i promicanjem solidarnosti s konferencijama viših redovničkih poglavara i poglavarica drugih zemalja.

 

ČLANOVI KONFERENCIJE

Članak 5.

Članovi Konferencije su:

a) viši redovnički poglavari i poglavarice (usp. ZKP kan. 620) koji imaju svoje sjedište u Bosni i Hercegovini;

b) po jedan predstavnik, kojega odredi njegov viši poglavar, iz ustanova posvećenoga života i društava apostolskoga života, koji imaju svoje kanonski osnovane kuće u Bosni i Hercegovini, a sjedište njihovih viših poglavara ili poglavarica nalazi se izvan Bosne i Hercegovine.

Članak 6.

Prestankom službe višega poglavara prestaje i njegovo članstvo u Konferenciji; novi poglavar iste ustanove preuzimanjem službe postaje član Konferencije.

 

SKUPŠTINA KONFERENCIJE

Članak 7.

Skupština je sastanak svih članova Konferencije. Kada je član, koji je viši poglavar ili njegov zamjenik, spriječen nazočiti Skupštini, može delegirati drugoga člana svoje redovničke zajednice koji kao delegat nema pravo odlučujućega glasa na Skupštini.

Članak 8.

Zadatci Skupštine su:

 

a) birati predsjednika, potpredsjednika i članove Izvršnoga odbora Konferencije;

b) nadzirati rad svih tijela Konferencije;

c)  odobriti izvješće o djelovanju Konferencije;

d) donositi planove za inicijative koje su obuhvaćene svrhom i zadaćama Konferencije;

e) raspravljati o svim pitanjima koja se tiču redovnika i redovnica u Bosni i Hercegovini;

f)   odrediti načine i izvore financiranja Konferencije;

g) odlučivati o uspostavljanju trajnih ili privremenih povjerenstava i radnih grupa;

h)  odobriti izmjene i dopune Statuta Konferencije.

Članak 9.

a) Redovna se Skupština mora održati barem jednom godišnje, u vrijeme koje odredi Izvršni odbor.

b) Kada to zahtijeva važan razlog i uz suglasnost Izvršnoga odbora, predsjednik Konferencije može sazvati izvanrednu Skupštinu.

c) Predsjednik Konferencije mora sazvati izvanrednu Skupštinu ako to zahtijeva apsolutna većina članova Konferencije.

Članak 10.

Skupštinu saziva predsjednik Konferencije dopisom upućenim svim članovima Konferencije najmanje mjesec dana prije održavanja. Tim dopisom član Konferencije treba biti obaviješten o mjestu i vremenu održavanja Skupštine i o predmetima o kojima će se na njoj raspravljati.

Članak 11.

Skupštini predsjeda predsjednik Konferencije. U slučaju njegove odsutnosti tu ulogu preuzima potpredsjednik.

Članak 12.

Na Skupštinu treba pozvati apostolskoga nuncija u Bosni i Hercegovini i jednoga biskupa kao predstavnika BK BiH (usp. Vita consecrata br. 50). Apostolskom nunciju treba na vrijeme priopćiti plan rada Skupštine i predati mu dokumente koje treba proslijediti Svetoj Stolici (usp. Sollecitudo omnium ecclesiarum V 1-2).

Članak 13.

a) Na Skupštinu mogu biti pozvani i predstavnici konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica drugih zemalja, koji na Skupštini sudjeluju kao promatrači i savjetnici.

b) Na Skupštinu mogu biti pozvani stručnjaci kao savjetnici i suradnici, ali oni nemaju pravo glasa. Poziva se i voditelje povjerenstava, koja djeluju pri Konferenciji kad se raspravlja o njihovu radu i planovima; ni oni nemaju pravo glasa.

Članak 14.

Skupština može donositi valjane odluke samo ako na njoj sudjeluje više od polovice članova Konferencije. Odluke se donose nakon odgovarajuće rasprave javnim ili tajnim izjašnjavanjem svih nazočnih članova Konferencije. Da bi neka odluka bila valjana, potrebna je natpolovična većina nazočnih članova, osim ako je ovim Statutom određeno drugačije.

Članak 15.

Zapisik o radu Skupštine vodi tajnik Konferencije. Zapisnik se usvaja na sljedećoj Skupštini, a uz tajnika potpisuje ga i predsjednik Konferencije, odnosno potpredsjednik.

 

PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIKKONFERENCIJE

Članak 16.

Samo viši poglavari i poglavarice mogu biti birani za predsjednika i potpredsjednika Konferencije. Biraju ih članovi Skupštine tajnim glasovanjem pomoću glasačkih listića. U prva dva glasovanja potrebna je apsolutna većina glasova nazočnih članova Skupštine; nakon dva neuspjela glasovanja, neka se bira između dvoje izabranika koji su dobili najveći broj glasova (usp. ZKP, kan. 119). U slučaju jednakoga broja glasova u trećem krugu, smatra se izabranim onaj član koji je stariji po nastupu službe višega poglavara/poglavarice. Ako je za predsjednika izabran redovnik, potpredsjednik se bira između redovnica i obrnuto.

Članak 17.

Mandat predsjednika i potpredsjednika Konferencije traje tri godine i oni mogu biti birani najviše tri puta.

U odsutnosti predsjednika, njegovu ulogu preuzima potpredsjednik.

Ako predsjednik prestane biti viši poglavar u svojoj redovničkoj ustanovi, on ipak i dalje ostaje predsjednik Konferencije do prve Skupštine, na kojoj treba izabrati novoga predsjednika.

Članak 18.

Zadaće su predsjednika sljedeće:

a) službeno predstavlja Konferenciju pred crkvenim, građanskim vlastima i pred  javnosti;

b) potpisuje službene spise Konferencije;

c)  saziva i predsjeda Skupštinama;

d) utvrđuje dnevni red;

e) saziva i predsjeda sjednicama Izvršnoga odbora;

f)   podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu Konferencije i ekonomsko izvješće.

Članak 19.

Nakon izbora novoga predsjednika potrebno je izvršiti primopredaju. Dotadašnji predsjednik novome treba predati financijsko izvješće Konferencije, imovnik i arhiv.

 

IZVRŠNI ODBOR KONFERENCIJE

Članak 20.

a) Izvršni odbor čini osam članova: šest viših poglavara i poglavarica Konferencije i još dva člana, koja izabere Skupština  iz zajednica, koje nemaju svoje uprave na području Bosne i Hercegovine.

b) Sjednice Izvršnoga odbora saziva i njima predsjeda predsjednik Konferencije. U slučaju njegove odsutnosti, tu ulogu preuzima potpredsjednik.

c) Sjednice Izvršnoga odbora sazivaju se najmanje dva puta godišnje, a prema potrebi i češće.

Članak 21.

Sjednicama Izvršnoga odbora nazoči tajnik Konferencije kao zapisničar, bez prava glasa.

Članak 22.

Zadaće su Izvršnoga odbora:

a) pripremati program rada Skupštine;

b) brinuti se za ostvarenje njezinih odluka;

c)  voditi i usklađivati redovito djelovanje Konferencije u vremenu između dvije Skupštine;

d) predlagati ili izabirati kandidate za tijela ili povjerenstva Konferencije.

 

Članak 23.

Izvršni odbor Konferencije treba biti u redovitoj vezi s Generalnim tajništvom BK BiH, a isto tako i s odgovarajućim tijelima konferencija ili vijeća viših redovničkih poglavara i poglavarica u drugim zemljama, osobito u Republici Hrvatskoj. Ta povezanost uključuje međusobno informiranje i izvješćivanje o stanju redovništva u Bosni i Hercegovini i o djelovanju Konferencije, a posebno o poduzetim aktivnostima, pothvatima i ostvarenim rezultatima.

 

TAJNIK I TAJNIŠTVO KONFERENCIJE 

Članak 24.

Tajništvo Konferencije čini tajnik, kojega na tri godine bira Izvršni odbor Konferencije tajnim glasovanjem i natpolovičnom većinom. Može biti izabran i redovnik koji nije član Konferencije. Ista osoba može biti najviše tri puta zaredom izabrana za tu službu, s mogućnošću produžetka jedino uz suglasnost Skupštine. S njome treba sklopiti ugovor o radu koji je valjan i u građanskom pravu.

Članak 25.

Zadaće su tajnika:

a) sudjelovati na sjednicama Skupštine i Izvršnoga odbora, bez prava glasa;

b) voditi zapisnik Skupštine i sjednica Izvršnoga odbora;

c)  brinuti se za arhiv Konferencije;

d) voditi statistike o personalnom stanju i drugim važnijim podatcima redovničkih ustanova u BiH;

e) surađivati s tajnicima provincija i drugih konferencija;

f)   uređivati mrežnu stranicu Konferencije;

g) obavještavati sve članove Konferencije o njezinoj djelatnosti.

Članak 26.

Ako je potrebno, Izvršni odbor može izabrati pomoćnike tajnika koji ne moraju biti redovnici.

 

BLAGAJNIK KONFERENCIJE

Članak 27.

Blagajnika bira Izvršni odbor tajnim glasovanjem i natpolovičnom većinom na mandat od tri godine. Može biti izabran i redovnik koji nije član Konferencije. Ista osoba može biti najviše tri puta zaredom izabrana za tu službu s mogućnošću produžetka jedino uz suglasnost Skupštine. Blagajniku treba osigurati pravednu naknadu za njegov rad. Ako je prikladno, tajnik može vršiti službu blagajnika.

Članak 28.

Zadaće su blagajnika:

a) voditi brigu o vremenitim dobrima Konferencije ovisno o predsjedniku;

b) brinuti za prikupljanje novčanih sredstava iz doprinosa članova Konferencije;

c)  podmirivati izdatke Konferencije s odobrenjem predsjednika;

d) pomagati predsjedniku u pripravljanju godišnjega ekonomskog izvješća Konferencije koje će on, sukladno ovome Statutu, podnijeti Skupštini.

 

POTREBNA SREDSTVA ZA RADKONFERENCIJE

Članak 29.

Sve ustanove zastupljene u Konferenciji solidarno pridonose potrebna sredstva za rad Konferencije, njezina Tajništva i povjerenstava pri Konferenciji na način koji odredi Skupština.

Članak 30.

Za otuđivanje nepokretnih dobara Konferencije potreban je pristanak dviju trećina nazočnih članova Skupštine.

 

POSEBNA POVJERENSTVA I RADNE GRUPE

Članak 31.

U svrhu lakšega i uspješnijeg obavljanja određenih poslova, Konferencija može uspostaviti trajna ili privremena povjerenstva i odgovarajuće radne grupe. O uspostavi tih tijela odlučuje Skupština.

Članak 32.

Voditelje i članove povjerenstava ili radnih grupa bira Izvršni odbor.

Članak 33.

Članovi povjerenstava ili radnih grupa biraju između sebe tajnika povjerenstva ili radne grupe.

Članak 34.

Voditelj povjerenstva ili radne grupe podnosi Skupštini izvješće o radu svoga povjerenstva ili grupe.

 

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 35.

Ovaj se Statut može izmijeniti ili dopuniti samo pristankom dviju trećina nazočnih članova Skupštine, a stupa na snagu odobrenjem Svete Stolice (usp. ZKP kan. 709; Pastor bonus, čl. 109).